Saesneg
 Cymraeg 

Bardsey Island near the Felin Uchaf Centre off the Llyn peninsula, Gwynedd, north Wales
Image
image


Hyfforddiant Sgiliau , Ein Amgylchfyd, Diwylliant a Chymdeithas

Prosiect Y Felin Uchaf

   - Menter Gweledigaethol Cymdeithasol

 

Cyfle: I ddatblygu menter garddio a chaffi organig yn Felin Uchaf... cliciwch yma am fanylion

 

Apel Felin Uchaf.....

..trwy helpu i brynu eiddo Canolfan Felin Uchaf byddwch yn sicrhau dyfodol disglair ir fenter fel y bydd genhedlaethau i ddod hefyd yn dysgu'r sgiliau i werthfawrogi a gwarchod ein amgylchedd a'n treftadaeth.

Gallwch gefnogi 'r ymgyrch drwy:

 • anfon rhodd ar-lein yma
 • anfon rhodd neu addewid tuag at yr apel i godi £270,000 i brynu'r eiddo arbenig hwn ar gyfer y gymuned a sicrhau ein dyfodol

 

"Cyd-ddyheu" Dyna'r geiriau cyntaf sy'n dod i'm meddwl i wrth gofio am yr holl brofiadau a gweithgareddau sy'n digwydd yn Felin Uchaf. Mae'r ganolfan yn groesawgar, yn annog pawb i gyfrannu ac yn amlygu doniau pawb sydd ynglyn â hi. Braint a phleser ydy cefnogi ymdrech ddiweddaraf Canolfan Felin Uchaf i brynu'r tir a sicrhau dyfodol y fenter. Mae'r egni a'r brwdfrydedd a'r ysbryd creadigol sydd yn y ganolfan yn haeddu'r cyfle yma i ffynnu a datblygu.....

                                                            Gerallt Pennant

 

yr hyn sy'n digwydd yn Felin Uchaf...


Rydym yn trawsnewid ffermdy Cymreig traddodiadol a'r tir o'i amgylch yn Ganolfan Cymunedol bywiog. Mae'r Eco-ganolfan wedi ei leoli yng nghanol, sef yng nghalon, Penrhyn Llyn, yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae hon yn ardal arbennig o hardd gyda chyfoeth o hanes diwylliedig a chymunedau iaith cyntaf Cymraeg. Mae'r Ganolfan yn darparu'r ffocws a'r adnoddau i bobol o bob oedran a chefndir diwylliedig i ddod gyda'i gilydd i ddysgu a rhannu profiadon - drwy gwaith adeiladu a chadwraeth, gweithredau celfyddydol a diwylliedig. Mae yma gyfleu i ddysgu sgiliau newydd a chyfrannu at gymunedau a diwylliant rhan arbennig iawn o Gymru.

'R'ydym yn awr yn;

     

 • Darparu hyfforddiant a chyrsiau yn sgiliau ymarferol cefn gwlad, adeiladu ecolegol ac amaethyddiaeth cynaladwy. 'R'ydym yn cynnig cyrsiau preswyl; byr ac wythnos-o- hyd, gwyliau gweithgar, a chyfleu i wirfoddoli, i'r rhai lleol a pobl o wledydd dramor.
 • Plannu coedwigoedd a gwrychoedd newydd ac ailgreu, ail-seilio gwedd traddodiadol y tir.
 • Cadw a ehangu'r cynefinoedd bioamrywiol ar dir y fferm ac yn ehangach, er lles Bywyd Gwyllt yr ardal.

 

 • Ail fywiogi traddodiad lafar y gymuned o adrodd stori, chwarae cerddoriaeth a chanu.
 • Darparu adnoddau astudio er mwyn ysgolion a cholegau yng Ngwynedd, ar pynciau fel Technoleg Hynafol,Treftadaeth Celtig, Defnydd tir Cynaladwy a Dulliau Adeiladu Traddodiadol.
 • Cynnal gweithredau a digwyddiadau yn y gymuned er mwyn nodi a dathlu Gwyliau'r Fwyddyn.
 • Tyfy ein bwyd ar fferm organig/bio-dynamig o 23 o erwau, a darparu y gymuned lleol gyda llysiau iachus drwy'r 'scema 'bocs' a'r siop fferm.
 • Sefydlu Fferyllfa Wyllt a gardd llysiau cymunedol i ailfywiogi'r arfer o dyfu a defnyddio llysiau lleol er mwyn iechyd.
 • Darparu cefnogaeth ac hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddwyr y gwasanaeth prawf, er engraifft grwpiau troseddwyr ifanc, a cleientiaid y gwasanaeth (probation) ar sgemau gwasanaeth cymunedol.
 • Darparu cefnogaeth gwerthfawr i Athrawon a hybu ffurfiau dysgiedig holistig yn ol canllawiau addysgiadol Rudolf Steiner.
 • Darparu dyddiau gwirfoddoli pob wythnos, gwersyllau gwirfoddolol rhyngwladol a cyfleuon profiad gwaith i Fyfyrwyr.


 • Mae llawer ffordd i chi ymuno gyda'r Fenter, o cymeryd rhan yn y cyrsiau sgiliau neu gwirfoddoli neu drwy helpu cynnal yr Elusen yn ariannol, a bod yn aelod. Edrychwch yn ofalus ar ein cynnigion ar y wefan ac yn sicr fe fydd rhywbeth wrth eich bodd!.

    

 
 
image
Byddwch yn rhan or stori....

anfonwch eich cefnogaeth nawr


Thatching a cruck oak barn on the Llyn Peninsula, gwynedd, north walesStorytelling in the Earthouse at the Felin Uchaf Centre, Gwynedd, North Wales


Haymaking at the felin Uchaf Community farm project, gwynedd, North wales

Earthouse Interior at the Felin Uchaf Centre, Llyn Peninsula, Gwynedd, North Wales

 

The earthouse at the Felin Uchaf centre, Gwynedd , North Wales

 

 

Plastering the cob pillars on the Earthouse at the Felin Uchaf Centre, North wales

 

 

Young volunteers building a celtic roundhouse at the Felin Uchaf Centre, North Wales

 

 Web-Site Map
image